کینگ استون

KingSton SE9 32GB

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

32 GB

رنگ : نقره ای

KingSton SE9 16GB

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

16 GB

رنگ : نقره ای