سیگیت

Unic Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : GOLD , GRAY

Ultra Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB ,16GB ,32GB

رنگ : GRAY

Smart Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB ,16GB ,32GB

رنگ : GRAY

Slim Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black , GRAY

Pro Plus

مشخصات : USB 3.1

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black

PICO Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black , GRAY

OTG Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : GRAY

Armor Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB , 16GB , 32GB

رنگ : GRAY

Advance

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB , 16GB , 32GB

رنگ : GRAY